Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe, mint adatkezelő a jelen nyilatkozatban tájékoztatja Önt arról, hogy a Biztosító miként használja fel és védi az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Biztosító működteti és kezeli a www.metlife.hu internetes oldalt, valamint ezen belül a MyMetLife online ügyfélkapu-rendszert is.

Vonatkozó jogszabályok

-          Alaptörvény,

-          2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),

-          2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.),

-          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),

-          1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.),

-          2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

-          2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.),

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A Biztosító, mint adatkezelő a fenti jogszabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján az alábbiak szerint állapítja meg adatkezelési tájékoztatóját.

I. Adatkezelés

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1. A Biztosító által kezelt személyes adatok

Személyes adat: bármely az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható (Infotv.).

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik (Bit.)

Ügyfél: az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely biztosítási szerződésből származó jogokkal rendelkezik, illetve kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő ügyfelei: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében az a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött

 A biztosítási titoktartási kötelezettség e személyek titoknak minősülő adataira terjed ki.

A biztosítási titoknak minősülő adatok köre az ügyfél:

a) vagyoni helyzete,

b) gazdálkodásával kapcsolatos adatai (gazdálkodó szervezetek esetén például azok mérlegadatai, az, hogy nyereséges vagy veszteséges volt-e, likviditás, vásárolt-e vagyoni eszközöket stb.)

c) biztosítási szerződéseire vonatkozó adatok:

Ebben a körben biztosítási titok minden olyan adat, amely az ajánlatban, a kötvényben, illetve az egyedi szerződésben, annak záradékában a szerződésre vonatkozó egyedi adatként szerepel, így különösen: a biztosítási összeg, a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási díj, a biztosítás tárgyának kockázati viszonyai, a szerződés léte, létrejöttének, illetve megszűnésének ténye és időpontja, a szerződés alapján teljesített szolgáltatás és a kártérítés elutasítása, jogvita.

Ezen adatok mind a fennálló, mind pedig a már megszűnt biztosítási szerződések esetén biztosítási titoknak minősülnek.

Nem minősül biztosítási titoknak a biztosítási szerződés általános és különös feltételei, de maga a biztosítási szerződés fennállása már a biztosítási titok része.

Biztosító által kezelt adatok a fentieken túl a honlap látogatása során a következők: látogatások pontos időpontja, a megtekintett oldal címe, IP cím.

A továbbiakban olvasható adatkezelési tájékoztató ezen két adatkör vonatkozásában készült.

2. A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás.

A Biztosító Bit. alapján a biztosító és megbízott biztosításközvetítője ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet.  

Ettől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító és megbízott biztosításközvetítője csak az ügyfél előzetes, önkéntes hozzájárulásával végezhet, mindaddig, amíg az ügyfél nem kéri ezen adatok törlését. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. A hozzájárulás megadható szóban, vagy írásban.

A Biztosító gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az egyes szolgáltatások érdekében igénybevett harmadik személyek (adatfeldolgozók) kötelesek a személyes adatokat bizalmasan kezelni és gondoskodni azok védelméről.

A biztosítási tevékenységgel összefüggésben megvalósuló adatkezelés a Bit. szerinti törvényi jogalapon fennálló adatkezelés. A biztosítási szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatban szükségessé váló egészségügyi adatok kezelése a biztosított írásbeli hozzájárulásán alapul.

Az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése értelmében a Biztosító a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Biztosítónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. Adatkezelés időtartama:  A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, továbbá azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére.

A Biztosító honlapján tett látogatás esetén a Biztosító az adatokat a honlap megtekintésétől számított 35 napig kezeli.

Az adatkezelési időtartam megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

4. Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a biztosító a szolgáltatás teljesebbé tétele, működtetése érdekében kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, továbbá statisztika készítéséhez használja fel.

A MyMetLife online ügyfélkapu-rendszer használata kapcsán az adatkezelés célja a Biztosító és ügyfelei között létrejött életbiztosítási szerződések teljesítése, aktuális állapotának nyomon követése, az ügyfelek megkülönböztetése.

5. A Biztosító a tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára – a hatályos törvényekben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik (Infotv.)

Ha az adatokat nem az adatkezelő biztosító dolgozza fel, az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bízhat meg – az adatvédelmi előírások betartása mellett. Ezen szerződő partnerek aktuális listáját megtekintheti honlapunkon a következő linken: Kiszervezett tevékenységek. A Biztosító a hivatkozott oldalon felsorolt szerződő partnerei részére adattovábbítást végez. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

6. Biztosító által kezelt adatok érintettjeinek jogai és érvényesítésük 

Az érintett bármikor tájékoztatását kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvétel során jelzett módon, illetve a Biztosító ügyfélszolgálatán.

Adatok helyesbítése illetve törlése esetén a Biztosító értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akik részére az adatokat korábban adatkezelés / adatfeldolgozás céljából továbbították.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Biztosító a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Biztosító az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Biztosító az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította (Infotv. 21. §).

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő biztosító ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Biztosító köteles bizonyítani (Infotv. 22. §).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

posta cím:             1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:                       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                 +36 (1) 391-1400

Fax:                       +36 (1) 391-1410

E-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

URL                       http://naih.hu

 

Telefonos és személyes ügyfélszolgálati idő:

Hétfő: -

Kedd: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Szerda: -

Csütörtök: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Péntek: -

 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával a Biztosítóhoz is fordulhat az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

E-mail cím:                                 info@metlife.hu

Levezési cím:                            1558 Budapest, Pf.: 187.

 

Fax:                                           +36 1 391 1660

 

 

 

Személyes ügyfélszolgálat

Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

 

Személyes Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

Hétfőn: 8:00-20:00 óráig

Keddtől - csütörtökig: 8:30-17:00 óráig

Pénteken: 8:30-16:00 óráig

 

Telefon: +36 1 391 1300

 

Call Center nyitva tartása:

Hétfőn: 8:00-20:00 óráig

Keddtől - csütörtökig: 8:00-17:00 óráig

Pénteken: 8:00-16:00 óráig

 

A Biztosító belső adatvédelmi felelőse: Dr. Rukóber Evelin, jogtanácsos